Het gehuurde en bestemming


Artikel 1
:
1.1
Verhuurder verklaart in huur afgestaan te hebben aan huurder, die verklaart in huur aan te nemen, de woonruimte gelegen aan Lagoen Hill 12a te Bonaire, hierna te noemen het “gehuurde”. Het gehuurde zal gemeubileerd worden opgeleverd.

1.2
Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte. Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in dit artikel.

1.3
Huurder is verplicht het gehuurde als een goed huisvader overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Eventuele nadere schriftelijke aanwijzingen door of namens verhuurder redelijkerwijs in het belang van een behoorlijk gebruik, onderhoud en aanzicht van het gehuurde gegeven, dienen door huurder onverwijld te worden opgevolgd.

1.4
Verder worden de roerende goederen in de woning in bruikleen gegeven. De huurder zal deze goederen als goed huisvader behandelen. Het gebruik is voor risico van de huurder, bij gebreken of niet functioneren is de verhuurder verplicht voor de reparatie of voor vernieuwing van de desbetreffende goederen zorg te dragen. In voornoemd geval zal de huurder de verhuurder van gebreken of niet functioneren van deze goederen, binnen afzienbare tijd op de hoogte stellen.

1.5
Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning zal of kan worden ingetrokken.

1.6
Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege hem (het gebruik van) het gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook aan verhuurder, de buren en verdere omgeving van het gehuurde wordt aangedaan.

1.7
Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken, dat geen schade aan het milieu in welke vorm dan ook, ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan. Huurder is verplicht genoegzame voorzorgsmaatregelen hiertegen te nemen.

1.8
Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door het gehuurde als gevolg van neerslag, orkanen of andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d. Indien zich niettemin enige schade als hier bedoeld mocht voordoen, moet huurder verhuurder daarvan terstond op de hoogte stellen.

1.9
Huurder is verplicht verhuurder tijdig te informeren, indien er voorzienbare schade – door welke oorzaak dan ook – aan het gehuurde dreigt te ontstaan.

Duur en opzegging

Artikel 2:
2.1
De huur wordt aangegaan voor de tijd van ……., aanvangende op ……………….. en derhalve eindigende op ………………...

2.2
Deze huurovereenkomst kan tussentijds door partijen worden beëindigd door tijdige schriftelijke opzegging, met inachtneming van een termijn van minstens 2 maanden. Een schriftelijke opzegging kan verstuurd worden naar het e-mail adres van verhuurder.

Faillissement e.d.

Artikel 3:
3.1
In geval van faillissement of surseance van betaling van huurder, of in geval beslag ten laste van huurder wordt gelegd, dan wel huurder het gehuurde misbruikt, verwaarloost of niet naar de gestelde norm behandelt, alsmede indien huurder bepalingen van deze overeenkomst niet of niet behoorlijk of niet tijdig naleeft, heeft verhuurder de bevoegdheid deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk te ontbinden, onverminderd het recht van verhuurder op schadeloosstelling.

3.2
Indien de curator van huurder in het geval van faillissement dan wel de bewindvoerder van huurder in het geval van surseance van betaling, de huurovereenkomst op grond van de Faillissementswet BES voor het einde van de looptijd van deze overeenkomst opzegt, zoals bepaald in artikel 2 van deze overeenkomst, zijn alle resterende huurtermijn direct opeisbaar.

Huurprijs

Artikel 4:
4.1
De huurprijs bedraagt …………..,- per ….., zegge ……….. Een totaalbedrag als borgstelling van ……… zal bij vooruitbetaling worden voldaan, zonder korting of compensatie. Deze borgstelling dient tot meerdere zekerheid voor de richtige nakoming van de bepalingen van deze huurovereenkomst. Uiterlijk binnen één maand na het einde van deze huurovereenkomst, zal het bedrag van de borgstelling aan de huurder worden gerestitueerd, onder aftrek van eventuele achterstallige huurtermijnen, door verhuurder aan het gehuurde geleden schade, kosten in verband met niet-uitgevoerde reparaties, wijzigingen en dergelijke die door huurder hadden moeten worden uitgevoerd en na het overleggen van alle kwitanties van water, elektriciteit en telefoon welke tot en met de dag van ontruiming betaald dienen te zijn. De huurder heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de borgstelling noch recht op vergoeding van rente over het bedrag van de borgstelling.

4.2
De maandelijkse huurprijs zal door huurder bij vooruitbetaling zonder enige korting, verrekening of opschorting aan verhuurder betaald worden uiterlijk 3 dagen voor het einde van elke maand, door middel van storting op: 

1. rekeningnummer …………………… van de RBC bank ten name van ………………

Alle kosten van betaling en/of overschrijving zijn voor rekening van de huurder.

Onderhuur, wederhuur en onderpand

Artikel 5:
5.1
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde onder- dan wel weder te verhuren, of in gebruik of genot af te staan, [met uitzondering van tijdelijke oppas], evenmin is het niet toegestaan om op of om het gehuurde reclame aan te brengen mits voorafgaande een schriftelijke toestemming over deze punten door de verhuurder is afgegeven.

5.2
Het is huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, verboden enig onderdeel van de vermelde roerende goederen als onderpand op welke wijze dan ook jegens enige derde te gebruiken/verbinden of andere wijze daarover te beschikken.

Wijzigingen aan gehuurde

Artikel 6:
Wijzigingen aan het gehuurde zullen slechts met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van verhuurder mogen worden aangebracht. Het is huurder niet geoorloofd op het terrein gebouwen en andere opstallen te stichten zonder daarvoor een schriftelijke toestemming van verhuurder is verkregen.

Onderhoud en reparaties

Artikel 7:
7.1
Huurder is verplicht het gehuurde inclusief het buitenterrein en de tuin behoorlijk te onderhouden en schoon te houden.

7.2
Voor rekening van de huurder komen alle onderhoudswerkzaamheden, welke volgens de Wet, deze huurovereenkomst en het plaatselijke gebruik, voor rekening van huurder zijn. Zie tevens bijlage “Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn huurwoning”

7.3
Al het dagelijks binnen onderhoud, waaronder pleisterwerk, plafondafwerking en binnen schilderwerk, alsmede alle geringe en dagelijkse reparaties, waaronder begrepen reparaties aan sloten, ruiten, binnendeuren en binnenraken, alsmede het inwendig schoonhouden van het gehuurde, zijn voor rekening van de huurder, dit voor zover nodig in afwijking van het hierboven bepaalde.

7.4
Indien huurder één van de in 7.1, 7.2 en/of 7.3 genoemde werkzaamheden wil uitvoeren, dient hij eerst contact hierover op te nemen met verhuurder.

7.5
De kosten van verbruik van water, elektra, gas en aansluiting van TV/internet zijn voor rekening van de huurder, ook indien deze door de leverancier aan verhuurder in rekening worden gebracht. Huurder onderwerpt zich aan de reglementen en voorschriften van de desbetreffende instanties. Verhuurder is niet aansprakelijk voor stagnatie in de aanvoer van water, elektriciteit, gas, TV, alsmede een aanwezige internetverbinding. Boetes, onkosten en schade veroorzaakt door of verschuldigd wegens handelingen van huurder in strijd met de voorschriften ter zake deze voorzieningen, komen ten laste van huurder.

7.6
Verhuurder verbindt zich het gehuurde behoorlijk te onderhouden en bewoner het rustig genot daarvan te verzekeren. In dit kader is huurder verplicht om aan verhuurder toegang te verschaffen tot het gehuurde, indien dit noodzakelijk is voor werkzaamheden, zoals reparaties, wijzigingen en dergelijke met betrekking tot het gehuurde. Verhuurder zal de privacy van de huurder respecteren en de verhuurde ruimte slechts betreden na afspraak met de huurder.

7.7
Huurder zal voor het onderhoud van de in het gehuurde geïnstalleerde airco’s “als een goed huisvader” zorg dragen. Het onderhoud dient per half jaar te geschieden door gekwalificeerd personeel. Huurder zal na beëindiging van deze huurovereenkomst in staat moeten zijn om blijkens nota’s c.q. een servicecontract aan te tonen dat de airco’s zijn onderhouden gedurende de gehele huurperiode. Bij de oplevering van de woonruimte aan het einde van de huurperiode zal de huurder tevens aantonen dat er binnen de laatste maand een recente servicebeurt heeft plaatsgevonden.

7.8
Huurder zal na beëindiging van deze huurovereenkomst in staat moeten zijn om blijkens nota’s c.q. een servicecontract aan te tonen dat binnen de laatste maand de septic tank is leeg gepompt.

Einde huurovereenkomst

Artikel 8:
8.1
Huurder neemt hierbij jegens verhuurder uitdrukkelijk op zich ervoor zorg te dragen, gelijk verhuurder hierbij jegens huurder uitdrukkelijk bedingt, dat het gehuurde na de afloop van de in artikel 2 van deze huurovereenkomst omschreven bepaalde tijd, waarvoor deze overeenkomst is aangegaan, of enige verlening daarvan, volledig en behoorlijk verlaten moet en verlaten zal zijn met inbegrip van de afgesproken afgifte van twee set sleutels, die dan ter vrije beschikking van verhuurder gesteld moeten en zullen zijn. De bij aanvang van de huurtermijn overhandigde sleutels van het gehuurde aan de huurder, zal bij het einde van deze huurovereenkomst, na gezamenlijke inspectie van het gehuurde door de huurder aan de verhuurder overhandigd worden. Eén set sleutels bestaat uit een sleutel voor woning, privé kast en schuurtje.

8.2
Huurder is verplicht het gehuurde bij het eindigen van deze huurovereenkomst in goede staat van onderhoud en in de staat waarin het gehuurde bevond bij aanvang van deze huurovereenkomst terug te geven.

8.3
Verhuurder en huurder inspecteren gezamenlijk het gehuurde twee weken voor het einde van de huur en/of het gebruik om afspraken over de uiteindelijke oplevering te maken.

8.4
Verhuurder heeft het recht niet-uitgevoerde reparaties, wijzigingen en dergelijke die gedurende de looptijd van deze huurovereenkomst op basis van deze huurovereenkomst door huurder hadden moeten worden uitgevoerd alsnog – na beëindiging van de huurovereenkomst – uit te voeren of te doen laten uitvoeren voor rekening en risico van huurder. Huurder is verplicht de hiermee gemoeide kosten binnen één maand aan verhuurder op de hiervoor gebruikelijke wijze te betalen.

8.5
Huurder zal uiterlijk op de laatste dag van de huurovereenkomst het gehuurde in schone staat en stofvrij achterlaten en aan verhuurder overdragen.

8.6
Goederen van huurder die zich na het einde van deze huurovereenkomst nog in het gehuurde bevinden, worden geacht te zijn overgedragen aan verhuurder. Verhuurder heeft het recht deze goederen voor risico en rekening van huurder te ontruimen.

Schade

Artikel 9:
9.1
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde ten gevolge van een aan de huurder toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van deze huurovereenkomst.

9.2
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige daad van derden, die met instemming van de huurder, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, gebruik maken van het gehuurde, dan wel derden die met instemming van de huurder, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, zich in/bij het gehuurde bevinden.

9.3
Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade aan derden, ontstaan door of voortvloeiend uit gebreken aan het gehuurde en de aan, op of in het gehuurde aangebrachte wijzigingen, installaties en wat dies meer zij, het handelen of nalaten van de huurder, daaronder begrepen een door huurder geschapen toestand.

Bijzondere bepalingen

Artikel 10:
Verhuurder heeft het recht, indien hier aanleiding toe is, controle op het gehuurde uit te oefenen of te doen oefenen na voorafgaande afspraak met huurder. Indien er geen aanleiding toe is heeft de verhuurder sowieso het recht om eenmaal per jaar controle op het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen, een en ander na afspraak met de huurder.

Artikel 11:
Verhuurder heeft ten allen tijde het recht om zonder toestemming van huurder, haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst aan een derde over te dragen. Indien verhuurder hiertoe overgaat, zal hij huurder hiervan schriftelijk in kennis stellen, waarna deze derde in de plaats van verhuurder zal treden.

Incassokosten

Artikel 12:
12.1
Alle onkosten ontstaan uit, of verband houdende met incassering van de verschuldigde huurpenningen (deze laatste kosten gelijkstellende aan 15% van het incassobedrag) en/of andere niet-nakoming van deze overeenkomst, komen ten laste van de in gebreke gestelde partij.

12.2
Huurder zal in verzuim zijn door het enkele verloop van de bepaalde termijn of het enkele feit van de overtreding, niet-nakoming en niet-behoorlijke nakoming. In elk van deze gevallen zal verhuurder aan huurder ook in rekening mogen brengen zijn buitengerechtelijke kosten.

Beheer

Artikel 13:
Door verhuurder is …………………………………….., als beheerder aangesteld en huurder zal zich omtrent zich met deze overeenkomst verband houdende aangelegenheden in eerste instantie met de beheerder verstaan.

Domicilie

Artikel 14:
14.1
Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen, aanzeggingen en deurwaardersexploten van de verhuurder aan de huurder in verband met de uitvoering van de huurovereenkomst, gericht aan het adres van het gehuurde.

14.2
Huurder verplicht zich in geval hij daadwerkelijk niet meer in het gehuurde resideert, verhuurder daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen onder opgave van een nieuw domicilie.

14.3
Indien huurder het gehuurde verlaat zonder opgave van een nieuw domicilie aan verhuurder, geldt het adres van het gehuurde als domicilie van huurder.

Slotbepalingen

Artikel 15:
15.1
Indien een deel van de huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de huurovereenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

15.2
Wijzigingen van deze huurovereenkomst zullen uitsluitend gelden, als deze in een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk zijn vastgelegd.

15.3
Deze huurovereenkomst bevat alle afspraken tussen partijen en treedt in de plaats van alle andere afspraken, toezeggingen en overeenkomsten ter zake tussen partijen.

15.4
Op deze huurovereenkomst is het recht van de BES-eilanden van toepassing.

15.5
Alle geschillen die naar aanleiding van deze huurovereenkomst of hiermee samenhangende rechtshandelingen en/of feitelijke handelingen tussen verhuurder en huurder mochten ontstaan, worden beslecht door het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zittingsplaats Bonaire.